... Skip to main content
0

Vision

YWAM Campaigns træner og udruster mennesker så de forstår deres kaldelse, arrangerer events hvor evangeliet forkyndes, det overnaturlige praktiseres,
og mennesker kommer til tro på Jesus.

Læs vores vedtægter her
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.